Tjenester

Flyfotografering/Aerotriangulering
Grunnlaget for fotogrammetrisk kartproduksjon er foto tatt fra fly, eller det kan også innbefatte foto tatt fra bakken (terrestrisk fotogrammetri).
Fotograferingen utføres med bruk av GPS eller en kombinasjon av GPS og INS


Digitale ortofoto
Ortofoto er et fotografisk bilde som ved en omfotograferingsprosess har fått geometriske egenskaper som gjør ortofotoet målriktig, i motsetning til et flybilde. Digitale ortofoto brukes ofte som bakgrunnsbilde til kartdata. Farge-ortofoto vil i mange tilfeller gi tilleggsinformasjon ut over det som er mulig å lese fra et kart.


Ajourføring - Oppgradering
Oppgradering av eldre kartdata til gjeldende SOSI(FKB-standard og nivåheving på
Primærdtatsettene til siste SOSI nivå.


Presentasjonsdata /digitalisering samt skanning og vektorisering av kart og planer.

Vi har solid kompetanse på utarbeiding av presentasjonsdata.
Våre medarbeidere har god erfaring i å legge analoge kart og planer over på digital form.


Fotogrammetrisk kartproduksjon
Fotogrammetrisk kartproduksjon er en måleteknikk for å bestemme geometriske egenskaper som form, størrelse og beliggenhet til fotograferte objekter ved måling i bilder. Vi produserer kart i store og små billedmålestokker og følger SOSI FKB standarden, eller vi tilrettelegger for spesielle tilpassninger